سمعک | خرید سمعک | قیمت سمعک | سمعک نامرئی | سمعک عینکی | سمعک وایرلس | سمعک دیجیتال | سمعک هوشمند 
021-86030038
021-88170349
خیابان شهید بهشتی – مترو بهشتی _ خیابان مفتح شمالی  پلاک 430
پوشش

پوشش

شنوایی شناسان ،هنگام ازمایش شنوایی ،بایستی نسبت به دخالت گوش غیر ازمایشی ،که دراثر پدیده تقاطع رخ می دهد ،اگاه باشند.ودرصورت لزوم امادگی لازم برای پوشش داشته باشند


در صورت ارائه سیگنال ازطریق انتقال هوایی یا استخوانی به یک گوش ،چنانچه شدت ان به حدکافی بلند باشد .

که از گوش دیگر شنیده شود پدیده تقاطع رخ داده است .

در این صورت استفاده از پوشش ضروری است.

طبق تعریف انجمن استاندارد ملی امریکا ، پوشش عبارتست از:

افزایش استانه شنوایی صوت ناشی از ارائه همزمان صوتی دیگر یا به عبارتی ،به تعیین میزان استانه شنوایی برحسب دسی بل که دراثر ارائه هم زمان صوتی دیگر ،به نام پوشاننده ،افزایش یافته است ،پوشش اطلاق می شود.

به طور کلی پوشش به دو طریق همسویی ودگرسویی صورت می پذیرد .

پوشش به طریق همسویی جهت تنظیم دستگاه های ادیومتر استفاده می شود و به ان پوشش محیطی گفته می شود .

پوشش دگرسویی جهت استانه گیری کاربرد دارد وبه ان پوشش مرکزی اطلاق می شود.


علل استفاده از پوشش:


هنگامی که استانه شنوایی دو گوش برابر نباشد پوشش لازم است .                                                                                                                                                     

زیرا وقتی صوت به گوش ضعیف تر ارائه می گردد ممکن است صدا ازطریق جمجمه به گوش بهتر برسد.

درصورت عدم استفاده ازپوشش بیمار به صوت شنیده شده از گوش بهتر پاسخ دهد .

دراین موارد ،اغلب برای تغییر حساسیت گوش غیر ازمایشی با ارائه انواع مختلف نویز از طریق گوشی به گوش غیر ازمایشی استانه گیری صورت می پذیرد .

در صورت عدم استفاده از نویز چنین پاسخ هایی درحقیقت ناشی از تقاطع صوت از گوش بدتر به گوش بهتر می باشدو به عبارتی استانه های گوش بدتر سایه ای از استانه های گوش بهتر است.

این پاسخ های سایه ای تقلید ادیوگرامی ازاستانه های گوش بهتر می باشد وبه مقدار کاهش بین گوشی بستگی دارند .

باید توجه داشت درصورت نیاز به پوشش عدم استفاده ازان اعتبار یافته های ازمایشی را زیر سوال خواهد برد .

پیامد های ناگواری در زمینه های تشخیصی وپزشکی به دنبال خواهد داشت.

یادگیری اصول پوشش در ازمون های بالینی یکی از مهم ترین دانش های رشته شنوایی است.


اساس بکارگیری پوشش در ازمون های تشخیصی بر دو سوال ساده استوار است که عبارتند از :


1 _چه موقع باید از پوشش استفاده کرد؟

2_میزان پوشش چقدر باید باشد؟


متغیر های موثر برپوشش:پوشش اغلب برای ازمایشگران کم تجربه مشکل می باشد.

چراکه متغیرهای زیادی در ان دخیل می باشند .انتخاب یک سطح شدت انحصاری برای همه افراد نامناسب است .

زیرا این مسئله باعث ایجاد پوشش بیش از حد یا کمتر از حد لازم خواهد شد.

در ضمن بر روی قضاوت بیمار مبنی بر تعیین گوشی که صدا را از ان شنید نمی توان تکیه کرد .

بعد چندین سال متذکر شدند ازمایش گران بایستی نسبت به تاثیر متغیر های موثر برپوشش اگاه باشند .


این متغیر ها عبارتند از :


سطح ارائه سیگنال ،فاصله هوا استخوان در هر گوش ،پدیده اثر انسداد ،کاهش بین دوگوشی ،برای سیگنال ازمایشی ونویز،وسطح پوشش موثر

سطح دقیق پوشش:


پوشش مناسب به ارائه نویزی که نه کم با شد نه زیاد اطلاق می گردد .

اغلب ازمایشگران مبتدی برای از بین بردن مسئله ی پاسخ سایه ای اعتقاد به ارائه نویز قابل  توجه به گوش غیر ازمایشی هستند.

ولی با ید توجه داشت که استفاده از مقدار بیش از حد به نویز می تواند نتایج ازمایش درگوش ازمایشی راتحت تاثیر قرار دهد .

بنابراین به جای نویز زیاد استفاده دقیق از نویز توصیه می گردد .
انتخاب نخستین سطح نویز در پوشش

انتخاب سطوح مناسب در پوشش استانه ها ی انتقال هوایی گوش غیر ازمایشی واستانه های را استخوانی بستگی دارد .

پوشش مرکزی:


میزان پوشش مر کزی بسیار کم در حدود 5دسی بل می باشد و از 15 دسی بل نیز فراتر نمی رود وناشی از وقفه در سطوح پایین ساقه مغز (حلزونی وزیتونی) می باشد میزان پوشش مرکزی درمورد PTA 5الی 15 دسی بل ذکر شده است.

در حالی که برای SRT 4الی 8 دسی بل است .

میزان پوشش مرکزی هنگامی که BV برروی پیشانی واقع شود بیشتر از موقعی است که روی ماستوئید باشد .

تحقیقات نشان داده که پوشش مرکزی برای کلمات دو هجایی اسپوندایک تابعی از SL ازمایشی است نه تابعی از SPL نویز پوشاننده .

هنگام ارائه پوشش اگر تغییرات SRT کمتر از 5 دسی بل بود هیچگونه تغییر استانه ای بر روی ادیو گرام نباید ثبت شود .

همان SRT پوشش نیافته را باذکر ارائه نویز باید ثبت نمود.

ولی اگر تغییر استانه SRT 5دسی بل یا بیشتر باشد باید استانه پوشش یافته ثبت گردد.


ملاحظات در پوشش بالینی:


کاهش بین گوشی(IA)برای محرک(CA/CB) واثر انسداد (OE)دو مورد اساسي در پوشش بالینی هستند .
IA

کاهش سیگنال اکوستیکی، به کم یا تضعیف نیرو یا مقدار انرژی (شدت) انتقالي از درون یک محیط واسطه اشاره می کند.

بر همین اساس,به مقدار انرژی که در طول انتقال صدا به گوش مقابل با محرک (CA/CB ) در عرض یا ازطریق جمجمه ازدست می رود, كاهش بين گوشي گفته می شود.

IA درسطح سیگنال های متفاوتی( دردسی بل )در بین دو گوش اندازگیری شده است.

برای مثال ,اگر یگ سیگنال صوت خالص از طریق هدفون روی گوشی در یک شدت LHdB 95 به گوش راست ( گوش ازمایشی) اراﺋه شود ,

و LHdB 45 به حلزون گوش چپ ( گوش غیر آزمایشی) برسد، کاهش بین گوشیL HdB 50 خواهدبود.

سطح بالای IA مطلوب است چون امکان انتقال صوت (Cross Over) کاهش مییابد. مقادیر IA برای محرک(CA/CB) به طور قا بل توجهی متفاوت است.
کاهش بین گوشی راه هواییAC


کاهش بین گوشی در طول تست AC بر اساس سه فاکتور متفاوت است :

الف.تغییر پذیری شخص .ب.طیف فرکانسی سیگنال تست .ج.نوع مبدل گوشی

تغییر پذیری شخص نباید تعجب برانگیز باشد چون اگرناحیه ای از سر درمعرض امواج صوتی قرار گيرد واین امواج دران

کاهش یابد کاهش بین گوشی در ان ناحیه افزایش می یابد.

مقدار ارتعاش صوتی که درپایان به حلزون راه می یابد به خواص جمجمه فرد بستگی دارد که شامل موارد ؛

ضخامت ،تراکم،ودیگرویژگی های فزیکی ان می باشد.

علاوه بر وضعیت فزیکی جمجمه ,تفاوت طبیعی بین یک ازمون واراﺋه مجددان به علت تغییر پذیری فرد رخ می دهد.

جدول 2-13 صفحه265 لیستی از مقدار متوسط ومحدوده IA را برای محرکCA(صوت خالص) از فرکانس 8000- 250 هرتز راکه از گوشی ,رو گوشی استاندارد استفاده شده رانشان می دهد.

مقدار متوسط IA برای فرکانس های اوکتاو 8000-250 از 70-45 دسی بل است که محدوده ان از حدود 40 تا 80 دسی بل است.

برای پیشگیری از دخالت ross Over)C) در نتیجه تست ودر تشخیص تغییر پذیری زیاد شخص (AHSA) حداقل IA را برای پوشش درتست CA, 40 دسی بل معرفی کرده است.

با اين مقدار AI ‘احتمال انجام ندادن پوشش كاهش مي يابد ويا رفع مي شود .

به هرحال برای اینکه براساس نیاز پوشش درطول تست CA انجام گیرد ومقدار IA حداقل 40 باشد،تستی همانند اجرای پوشش در تستهای بالینی انجام می گیرد چون ممکن است به پوشش نیازی نباشد.

تمام مطالعات اخیر بر روی IA با استفاده از گوشی سوپراانجام شده,چون گوشی سوپرا برای اجراي تست های ادیومتریک استاندارد شده است.

اگر چه , استفاده از گوشی داخلی برای تستهای روتین شنوایی داردمعمولي مي شود.

یکی از مزایای اصلی گوشی داخلی در پوشش بالینی است که مقدار IA را افزایش می دهد .

زیادشدن IA با استفاده از گوشی داخلی در طول عمل پوشش برای آزمایشگر مفید است.

اگر گوشی داخلی برای تستهای روتین مورد استفاده قرار نگیرد .

ان باید در وضعیت هایی که پوشش دشوارو غیر قابل حل باشد در دسترس ازمایشگر قرار گیرد.


کاهش بین گوشی BC :


کاهش بین گوشی برای محرک BC کمتر از AC قابل مشاهده است.

چون حلزون دو گوش به وسیله استخوان تمپورال پوشیده شده است.

اگریک قسمت از جمجمه به ارتعاش دراید ,هردو حلزون تحریک می شوند.

نوسانگر استخوانی ممکنه در طول تست BC(بدون پوشش) به درستی بر روی زاﺋده ماستوﺋید قرار بگیرد.

اما نباید فرض کرد که پاسخها فقط از گوش ازمایشی یاحتی از یک گوش ناشی می شوند .

بنابراین پزشک نمی تواند مشخص کند که حلزون TE‘ در طول تست BC(بدون پوشش)به درستي تست شده یا نه.

در تست BC مقدار حداقل IA صفر دسی بل تعریف شده است ودراين تست همیشه باید احتمال (rossOverC) را درنظر بگیریم .


اثر انسداد (OE) :مسدود شدن گوش با هروسیله ای(گوشی،پلاگ گوش،قارچ گوش ویا هر ماده دیگر) باعث بالا رفتن استانه حساسیت BC در فرکانسهای پایین(1000 وپایین تر از ان) می شود .

که این عارضه اثر انسداد نامیده می شود .

اگرچه استانه حساسیت درطول اثر انسداد بالا می رود اما حساسیت حلزون تغییر نمی کند .

در عوض شدت سیگنال دریافتی افزایش می یابد.

وقتی جمجمه درارتعاش قرارگیرد اتنقال استخوانی از طر یق بخش استخوانی مجرای خارجی گوش صداراحمل می کند ,امواج صوتی سپس در کانال گوش خارجی وپرده تمپان تولید می شوند .

این امواج از طریق مسیرطبیعی انتقال هوایی به حلزون می رسند.

بعضی پرتوهای انرژی دار، مخصوصا فرکانس پایین، ازطریق مجرای خارجی بدون انسداد عبور می کنند.

اما وقتی مجرا با یک گوشی سوپرا مسدود شود، انتقال صدا های با فرکانس پایین از طریق انتقال استخوانی افزایش می یابد.

درشخصی باشنوایی نرمال یا کم شنوایی حسی عصبی اثر انسداد مشهود است، اما فردی که کم شنوایی انتقالی دارد اثرانسداد در آن ها ديده نمي شود.

فقدان اثر انسداد در بیمارانی که کاهش شنوایی انتقالی دارند نمایانگر این که اثرانسداد می تواند نتیجه ای از پاتولوژی گوش میانی باشد.

مقادیر اثرانسداد در جدول 4-13 از کم کردن آستانه های BC( با انسداد)واستانه های BC در شرایط بدون انسداد به دست آورده شده است.

چون اثر انسداد به عنوان یک عامل موثر در استانه ها, در طول تست BC است، توصیه شده است که درهنگام اماده کردن برای پوشش گوش ازمایشی را بدون انسداد نگه داریم وبدین وسیله گوش غیر ازمایشی را با یک هدفون بپوشانیم.

با این حال اثر انسداد می تواند با گوشی که در طول تست BC(باپوشش) بر روی گوش غیر ازمایشی قرار داده شده ,پیدا شود.

اگر به اثرانسداد توجه کافی نشود یا مورد ملاحظه قرار نگیرد , افزایش سطوح پوشش،استانه های نادرست ویا هردو مورد را درپی خواهد داشت.

logoooooooooooooooo8.png
خیابان شهید بهشتی – خیابان مفتح شمالی – پلاک 430
تلفن: 88170349-021
تلفن: 86030038-021

درباه ما

کلینیک سمعک بهار یکی از معتبرترین مراکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک و مجهزترین کلینیک فوق تخصصی در تهران است که برخوردار از پیشرفته ترین و مدرن ترین تجهیزات روز دنیا و بهره مند از کادری مجرب و نام آشنا در زمینه سمعک می باشد. کلینیک سمعک بهار از معدود کلینیک های مجهز به سیستم ارزیابی گوش واقعی جهت تنظیم تخصصی سمعک می باشد.

آخرین مقالات سمعک بهار

تماس با ما

صفحه رسمی ما در اینستاگرام

صفحه رسمی ما در آپارات

Search